POLITYKA PRYWATNOŚCI
Za pośrednictwem firmy Olga Pierzchlewicz Fotografia, Kuczyna 33a, 63-840 Krobia,  NIP 6961880672, zbierana są dane osobowe w postaci Państwa adresu mailowego, numeru telefonu, imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także dane osób niepełnoletnich którymi są Państwo opiekunami prawnymi.
Administratorem w/w danych jest właściciel firmy Olga Pierzchlewicz.
Dane osobowe są przetwarzane i przekazywane poprzez podpisanie umowy, moją skrzynkę mailową, kontakt z klientami poprzez Gmail, Onet, Instagram, Facebook, Zalamo.
Dane są wykorzystywane w celu kontaktu z klientem, do tworzenia oraz wyświetlania komunikatów marketingowych w postaci reklam i analiz ich tworzenia, przesyłania zdjęć do druku, wyboru zdjęć przez klienta, w celach księgowych.
Dane osobowe zawarte w umowach są przechowywane w siedzibie firmy gdzie ma do nich dostęp wyłącznie administrator danych.
Dane przekazywane firmie Olga Pierzchlewicz Fotografia są wykorzystywane tylko i wyłącznie dla w/w potrzeb firmy, do kontaktu, nawiązania współpracy, wykonania zlecenia, działań marketingowych, pomiędzy firmą a każdą z osób, która powierzyła dane w/w firmie. Każda z osób, która powierzyła dane firmie Olga Pierzchlewicz Fotografia może cofnąć zgodę na przetwarzanie ich, mieć w nie wgląd lub dokonać zmiany. Można tego dokonać kontaktując się z administratorem danych osobowych poprzez adres mailowy: olga.pierzchlewicz@onet.pl  lub telefonicznie 726-047-128.


Back to Top